– МАИР

Местна Агенция за Икономическо Развитие-Разлог

В сдружението членуват общини, юридически и физически лица от поречието на р. Места. Особено важна е съвместната дейност на МАИР-Разлог и другите местни институции – общини, читалища, Бюро по труда, училища, както и партньорството с бизнеса, при осъществяване на проекти и инициативи, водещи до икономически растеж, заетост, повишаване качеството на живот.
Самостоятелната дейност на МАИР-Разлог е свързана с разработване на образователни програми, организиране и провеждане на семинари, курсове за професионално обучение; разработване и реализация на проекти, партньорско участие в международни проекти по линия на Европейския съюз, Ноу Хау Фонд, Международна Организация на Труда и други.
МАИР–Разлог е и една от доказалите се институции в областта на професионалното обучение и образование на регионално ниво. Центърът за професионално обучение към СОПД “Местна агенция за икономическо развитие-Разлог”, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение, предлага специализирана професионална подготовка: обучения за придобиване на професионална квалификация, английски език (всички нива), компютърно обучение с лиценз от Microsoft, обучения по ключови компетентности и др.
МАИР-Разлог е член на Национална мрежа за бизнес развитие (НМБР) от нейното създаване досега. Асоциация “Национална мрежа за бизнес развитие” обединява бизнес центрове, бизнес инкубатори и агенции за развитие, на територията на над 90 общини в страната. Асоциацията разработва стратегии и осъществява проекти за подкрепа на бизнеса и създаване на нови работни места.

Цели на Сдружението:

  • Да подпомага и насърчава развитието на местната икономика
  • Да способства за предоставяне на по-големи икономически възможности на производителите чрез подпомагане създаването на нови по-добри условия за тяхната работа;
  • Насърчава, подпомага и създава за развитието на предприемачеството е региона на общините Разлог,  Банско, Белица и Якоруда
  • Способства за развитието на местен потенциал за подпомагане на безработните от региона чрез специализирана професионална подкрепа и съдействие за предоставяне на финансови средства за стартиране и развитие на малък и среден бизнес
  •  Предоставя на производителите, предприемачите и желаещите да стартират собствен бизнес, професионални бизнес консултации и съвети в областта на производството, пазарите, финансите, бизнес планирането, данъците, правната уредба, създаването и управлението на собствено предприятие, подбора и управлението на персонала и др.
  • Оказва помощ и съдействие при изготвяне на бизнес планове, инвестиционни проекти
  • Съдейства на предприемачите и производителите при намирането на източници за финансиране и при осъществяване на контактите с финансиращите органи
  • Набира, организира и съхранява актуална икономическа информация с цел предоставянето и на заинтересовани страни и лица;
  • Организира или съдейства  при организирането на местни обществени мероприятия като семинари, работни срещи, изложби, панаири на други подобни за популяризиране на местния бизнес;
  • Предоставя информация и оказва съдействие  за осъществяване на делови контакти в страната и чужбина.

No content !

Връзка с нас

Всички полета, отбелязани със (*),са задължителни.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top