– Нашите Цели

Нашите цели

Да подкрепя МСП, иновациите и икономическото развитие.
Да работи за привличане на чуждестранни инвестиции.
Да предлага алтернативни форми и програми за намаляване нивото на безработица.
Да подпомага местните и държавни власти при изготвянето на регионални планове за развитие.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top