– CAPLOCOM project


Дългосрочна стратегия за интеграция на концепцията за екосистемни услуги в мрежата от защитени територии за развитие на планинските райони 2021-2031 г.


Влияние на промените в климата и начина на земеползване върху ресурсите и услугите на планинските екосистеми в трансграничната зона Р България – РС Македония


Дългосрочна стратегия за подобряване и интегриране на екосистемна концепция в управлението в Осоговска планина


Ръководство
за прилагане на най-добри практики за устойчиво управление на планинските райони в трансграничния регион


04.12.2021


3-та РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ
CB 006.2.11.103 Изграждане на капацитет за устойчиво използване на екосистемните услуги от местните общности в планинските райони – CAPLOCOM
Договор за субсидия по Инструмента за предприсъединителна помощ II
No РД 02-29-68/05.03.2021

На 3 декември 2021 г., в офиса на „Местна агенция за икономическо развитие-Разлог” – МАИР-Разлог – водещ партньор по проекта, в България, Разлог, пл. „Македония” 8, се състоя трета работна среща по проект „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на екосистемните услуги от местните общности в планинските региони“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за междурегионално сътрудничество Interreg-IPA между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020 с CCI № 2014TC16I5CB006 (Акроним: CAPLOCOM; Реф. №: CB 006.2.11.103/Договор за субсидия №: РД 02-29-68 / 05.03.2021).
Участие в срещата взеха представители на всички партньори по проекта: СОПД „МАИР – Разлог”, Екологично сдружение „Здравец 2002”, Македонска Каменица, Република Северна Македония и Институт за гората – Българска академия на науките /ИГ-БАН/.
Основната тема на работната среща беше напредъкът по изпълнение на дейностите по проекта във връзка с изпълнението на Дейности: 2 „Анализ на въздействието на изменението на климата и земеползването върху ресурсите и услугите на планинските екосистеми в трансграничната зона” и 4 „Разработване на дългосрочна стратегия за засилване интеграцията на концепцията за екосистемните услуги в мрежата от защитени територии и териториално развитие на планинските райони“.
По време на срещата се установи, че всички проектни партньори изпълняват дейностите си в съответствие със заложените в проекта параметри и без отклонение от времевия график.
Бяха планирани съвместните дейности по предстоящите задачи за следващото тримесечие през 2022г

работна среща


Нашите партньори

Back to top