– CAPLOCOM project

21.05.2023

Проект CB 006.2.11.103 „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на екосистемните услуги от местните общности в планинските райони”/CAPLOCOM/ – ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОЕКТА

В месец юни 2022 година приключи изпълнението на проект „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на екосистемните услуги от местните общности в планинските региони“ /CAPLOCOM/, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020 с CCI № 2014TC16I5CB006. Партньорите по проекта – СОПД „МАИР – Разлог” – водещ партньор, Институт за гората – Българска академия на науките /ИГ-БАН/ и Екологично сдружение „Здравец 2002”, Македонска Каменица, Република Северна Македония в рамките на 15 месеца, считано от март 2021 година изпълниха предвидените в проекта дейности, водещи до засилено сътрудничество между България и Северна Македония за популяризиране сред местното население опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси, подобрен и синхронизиран капацитет на местната общност за разбиране и рационално управление на планинските екосистеми, ресурсите и услугите им.

      След приключване на проекта и с цел постигане на устойчивост на резултатите, МАИР-Разлог организира посещения на ученици в Рибовъдно стопанство „ПИРИН”, разположено на територията на община Разлог. Подрастващите бяха запознати с резултатите от проекта и сред тях беше популяризирана необходимостта от опазването на биоразнообразието, В бъдеще се планира организиране на екокампании за популяризиране на опазването на околната среда и екосистемните услуги.


27.06.2022

Project CB006.2.11.103
Capacity building on sustainable utilization of
ecosystem services by local communities in mountain regions

MЕЖДУНАРОДНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ CAPLOCOM

На 21 май 2022г. Институт за гората – Българска Академия на науките от България организира и проведе международна заключителна конференция по проект  “Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони” /CAPLOCOM/ по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020г.

Събитието бе организирано съвместно с партньорите по проекта: Местна агенция за икономическо развитие – Разлог от България /водещ партньор/ и Екологично сдружение „Здравец 2002“ от Северна Македония.

По време на провелата се заключителна конференция в хотел „Тера Комплекс“ в местността „Кулиното“ край град Разлог, бяха представени целите, дейностите и постигнатите резултати по проекта.

Пред 89 местни заинтересовани страни и гости бе направена оценка на изпълнените проектни дейности. Акцент бе поставен върху приноса и ползите от проектните резултати, както и бяха очертани бъдещи съвместни дейности – бъдещи възможности за включване на младото поколение в подобни инициативи и партньорства.

Снимки от заключителната конференция:

Материали и презентции от заключителната конференция:
Дългосрочна стратегия за интеграция на концепцията за екосистемни услуги в мрежата от защитени територии за развитие на планинските райони 2021-2031 г.


Влияние на промените в климата и начина на земеползване върху ресурсите и услугите на планинските екосистеми в трансграничната зона Р България – РС Македония


Дългосрочна стратегия за подобряване и интегриране на екосистемна концепция в управлението в Осоговска планина


Ръководство
за прилагане на най-добри практики за устойчиво управление на планинските райони в трансграничния регион


04.12.2021


3-та РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ
CB 006.2.11.103 Изграждане на капацитет за устойчиво използване на екосистемните услуги от местните общности в планинските райони – CAPLOCOM
Договор за субсидия по Инструмента за предприсъединителна помощ II
No РД 02-29-68/05.03.2021

На 3 декември 2021 г., в офиса на „Местна агенция за икономическо развитие-Разлог” – МАИР-Разлог – водещ партньор по проекта, в България, Разлог, пл. „Македония” 8, се състоя трета работна среща по проект „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на екосистемните услуги от местните общности в планинските региони“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за междурегионално сътрудничество Interreg-IPA между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020 с CCI № 2014TC16I5CB006 (Акроним: CAPLOCOM; Реф. №: CB 006.2.11.103/Договор за субсидия №: РД 02-29-68 / 05.03.2021).
Участие в срещата взеха представители на всички партньори по проекта: СОПД „МАИР – Разлог”, Екологично сдружение „Здравец 2002”, Македонска Каменица, Република Северна Македония и Институт за гората – Българска академия на науките /ИГ-БАН/.
Основната тема на работната среща беше напредъкът по изпълнение на дейностите по проекта във връзка с изпълнението на Дейности: 2 „Анализ на въздействието на изменението на климата и земеползването върху ресурсите и услугите на планинските екосистеми в трансграничната зона” и 4 „Разработване на дългосрочна стратегия за засилване интеграцията на концепцията за екосистемните услуги в мрежата от защитени територии и териториално развитие на планинските райони“.
По време на срещата се установи, че всички проектни партньори изпълняват дейностите си в съответствие със заложените в проекта параметри и без отклонение от времевия график.
Бяха планирани съвместните дейности по предстоящите задачи за следващото тримесечие през 2022г

работна среща


Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top