– Нашата Организация

Нашата мисия

МАИР Разлог се стреми към установяване на условия за устойчиво икономическо развитие на Разлог и региона. Агенцията подкрепя изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучения. Агенцията насърчава работата в мрежа за привличането на инвестиции в региона и подобряване на възможностите за трудова заетост

Нашите цели

Да подкрепя МСП, иновациите и икономическото развитие.
Да работи за привличане на чуждестранни инвестиции.
Да предлага алтернативни форми и програми за намаляване нивото на безработица.
Да подпомага местните и държавни власти при изготвянето на регионални планове за развитие

Нашата дейност

Предоставяне на информация за МСП програми за обучение, семинари, бизнес срещи, представяне на фирми и продукти.
Консултации в областта на стратегическото и бизнес планиране, подготовка на маркетингови планове, бизнес мениджмънт, стартиране и управление на малка фирма, управление на качеството, управление на човешките ресурси, разработка и управление на проекти. Информационни технологии и създаване на уеб-страници.
Информация за бизнес …

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top