– Настоящи проекти

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 2014-2020 година

Административен договор № BG06RDNP001-19.443-0001-C01/09.09.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Разлог”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони                                            

Име на проекта: „Местни инициативи за териториалната идентичност на Разлог”

Бюджет: 143 560,00 лева

Стартова дата: 09.09.2021 година

Срок за изпълнение: 30.06.2023 година

Основна цел на проекта: Да се приложи интегриран подход, съчетаващ дейности за съхраняване, развитие и популяризиране на местната културна и природна идентичност на територията на община Разлог като ценен ресурс за живота и туристическото предлагане в селските райони. Конкретни (специфични) цели: 1. Да се проучи, документира и представи в книга и филм териториалната идентичност на община Разлог като нов туристически продукт, популяризиращ дестинацията; 2. Да се изградят партньорства и да се създаде мрежа между местни организации с културна и екологична насоченост за съвместни инициативи, насочени към устойчиво развитие на основата на природното и културното наследство; 3. Да се активизират за участие в образователно информационни събития и екологични кампании представителите на местната общност, вкл. на уязвими и малцинствени групи (роми); 4. Чрез подходящи дейности и материали, предназначени за представители на различни възрастови и социални групи, да се насърчи съхраняването и популяризирането на културното наследство, опазването на природното богатство и на околната среда.

Планираните дейности по проекта са:

  • Проучвания, анализи, планове и програми, свързани с местната териториална идентичност (традиции, култура и природа) и информираност по опазването на околната среда;
  • Работа в мрежа с местни организации и институции за съвместно планиране и провеждане на информационно-образователни форуми и местни инициативи за съхраняване и развитие на природното и културно наследство като среда за живот и туризъм;
  • Фотоизложба „Културно-природното многообразие на Разложкия край”;
  •  Провеждане на празник сред природата с изложение на местни натурални и био продукти и дегустация на местни храни;
  • Екологични кампании за почистване на природни и урбанизирани територии с участието на представители на различни възрастови, социални и етнически групи.
  • Видео продукции: филм за Разлог и селата (туристически продукт, популяризиращ местната идентичност) и образователни видеоклипове, информиращи за проблемите и грижата за околната среда;
  • Осигуряване на материали (с лога и наименование на проекта) за инициативите и кампаниите с екологична, културна и туристическа насоченост;
  • Информационно-образователни семейни комплекти, включващи: Настолна образователна игра „Култура и природа – опознай Разлога“; Книжка за рисуване „Рисувам моя роден край“ и кутия с моливи; Книга „Разлог: традиции и природа за бъдещето“;
  • Дейности за информация и публичност по проекта: плакат и информационна брошура за проекта; информационна табела.


seeg

Договор № B6.3a.28/26.04.2021 за проект „Овластяване на бизнеса, търсещ растеж “Empowering businesses Seeking Growth,/SeeG по приоритетна ос 1: Конкурентен и иновативен трансграничен регион,  инвестиционен приоритет 3a – Насърчаване на предприемачеството, по-специално чрез улесняване на икономическото използване на нови идеи и насърчаване на създаването на нови фирми, включително чрез бизнес инкубатори на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-А „Гърция-България” 2014-2020

Име на проекта: Овластяване на бизнеса, търсещ растеж

Акроним: SeeG

Водещ партньор – Търговско-промишлена камара – Родопи, Гърция

Партньори:

Университет на Македония / Изследователски комитет / Департамент по бизнес администрация

Агенция за икономическо развитие-Банско
СОПД „Местна агенция за икономическо развитие-Разлог”

Общ бюджет: 588.832,74 €

Бюджет СОПД „МАИР-Разлог”: 148 265.60 €

Продължителност: 24 месеца

Стартова дата: 26.04.2021

Цели на проекта:

Предложената мрежа от действия, включва интервенции в областта на повишаването на предприемаческата култура, подпомагане на създаването на бизнес, изграждане на нови умения и подкрепа на нови и / или съществуващи предприятия. Ще се насърчава среда, подкрепяща предприемачите (вкл. стартиращи фирми), чрез приспособяване на услугите към техните реални нужди, насърчаване на позитивно медийно отразяване и обединяването им.

Очаквани резултати от проекта:

Основните резултати от проекта, които значително ще подобрят условията за предприемачество в ТГ район и ще допринесат за основните цели на проекта са:

• изпълнението на мрежови действия като кръгли маси, бизнес форуми, тематични семинари и платформа за възможности за партньорство, допринасящи за насърчаването на транснационалното сътрудничество;

• разработването на стратегическа рамка за растеж на бизнеса, съдържаща картографско проучване за ТГрегион на най-добри практики на ниво ЕС по въпросите на иновациите, екстроверсията и КСО;

• подобряване на системата за подкрепа на МСП чрез разработване на учебни материали, включително уеб семинари и набори от инструменти;

• провеждането на обучения, фокусирани върху организацията и управлението на МСП, с акцент върху кризисни периоди, жизнеспособни финансови инструменти и техники за възстановяване на дългове, евтини ИТ, ефективни технологии, ускорители на растежа, елиминатори на ограничения и др.

• прилагането на стимулиращи сесии за бизнес умения, фокусирани върху 2 основни категории, при профилиране на бенефициентите (а) насърчаване на личностния растеж, самоувереността и уменията за работа в мрежа за нови или да бъдат предприемачи и (б) адаптиране на бизнеса към новите изисквания на стандартите ISO, анализ на риска – управление, план за непрекъснатост на бизнеса, GDPR и др.

• реализирането на тематични семинари, включително учебни посещения, фокусирани върху управление на иновациите, екстровертност, социална икономика, стартиращи компании, оценка на възможностите за финансиране, равни възможности и недискриминация в бизнеса, електронна търговия и киберсигурност

• разработването на модел за подкрепа на предприемачеството, включително предоставяне на консултантски услуги на бизнес ниво или група, персонализирани консултантски услуги и бизнес коучинг за предприемачи.

Основни дейности на СОПД „МАИР-Разлог”:

• Изработка на печатни материали;

• Организиране на 1 пресконференция;

• Организиране на 3 кръгли маси;

• Персонал, ангажиран преди, по време и след провеждането на двете INNO & EXTRO форумни събития;

• Разработване на учебни материали – инструменти за трансфер на знания;

• Повишаване на квалификацията за адаптиране на умения за предприятия в кризисни ситуации;

• Прилагане на стимулиращи бизнес умения кратки сесии;

• Реализиране на двудневни тематични семинари;

• Прилагане на бизнес подкрепа, базирана на ниво бизнес или цялостна група, персонализирани консултантски услуги и бизнес коучинг за предприемачи.Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top