– Настоящи проекти

На 05/03/2021г., СОПД „МАИР – Разлог” подписа Договор за субисия № РД-02-29-68/05.03.2021 по проект “Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони” по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020, с референтен номер CCI 2014TC16I5CB006

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Заглавие на проекта: Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони
Акроним: CAPLOCOM
Водещ партньор: Местна агенция за икономическо развитие – Разлог, България
Проектни партньори : Екологично сдружение “Здравец 2002”, Северна Македония; Институт за гората – Българска Академия на науките, България
Приоритетна ос: Околна среда
Специфична цел: 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район;
Продължителност: 15
Общ бюджет (в евро): 96 670,39
Дейности по проекта: Международен семинар на тема “Повишаване на осведомеността и желанието за сътрудничество в изграждането на капацитет за по-добро управление на природните ресурси” Анализ на въздействието на промените в климата и земеползването върху ресурсите и услугите на планинските екосистеми в трансграничния регион; Разработване на дългосрочна стратегия за засилване на интеграцията на концепцията за екосистемните услуги в мрежата от защитени територии и териториалното развитие на планинските райони
Очаквани резултати по проекта: Засилено сътрудничество между България и Македония за популяризиране на местното население за опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси. Подобрен и синхронизиран капацитет на местната общност за разбиране и рационално управление на планинските екосистеми, ресурсите и услугите им
Целеви групи: Местните общности от трансграничния регион, учени, представители на екологични и младежки неправителствени организации, публични органи, отговарящи за управлението на природата, дърводобивни държави, училища, университети и други заинтересовани страни от двете държави

Проктът е съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020, с референтен номер CCI 2014TC16I5CB006

Нашите партньори

Back to top