– НовиниДата: 07.06.2021г.


ВСТЪПИТЕЛЕН МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР

по проект CB 006.2.11.103 „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на екосистемните услуги от местните общности в планинските райони” – CAPLOCOM

На 4 юни 2021 г., в хотел „Терра Комплекс”, край Разлог се проведе Международен семинар „Повишаване на осведомеността и готовност за сътрудничество в изграждането на капацитет за по-добро управление на природните ресурси“ по проект „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на екосистемните услуги от местните общности в планинските региони“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020 с CCI № 2014TC16I5CB006.

Семинарът беше организиран от СОПД „МАИР – Разлог” – водещ партньор по проекта, със съдействието на останалите партньори Екологично сдружение „Здравец 2002”, Македонска Каменица, Република Северна Македония и Институт за гората – Българска академия на науките /ИГ-БАН/

Събитието събра над 100 души, интересуващи се от опазването на природата и устойчиво използване на природните ресурси, както и интеграция на екосистемни услуги в градоустройственото и териториалното планиране – експерти, учени, отговорни институции и власти, НПО, млади хора и други заинтересовани страни. Целта на семинара беше да запознае присъстващите участници от целевите общини – Разлог, България и Македонска Каменица, Република Северна Македония с актуалните проблеми на горите в трансграничния регион и да ги мотивира да вземат активно участие в защитата на природни ресурси и устойчиво използване на екосистемните услуги.

Поканените външни експерти – проф. Мария Нижник (Институт „Джеймс Хътън”, Великобритания) и проф. Одвар Скре (Норвежки институт за изследване на биоикономиката, Норвегия) изнесоха он-лайн презентации на тема  „Социални иновации в маргинализирани селски райони” и „Екосистемните услуги в Норвегия – фокус върху чувствителните горски екосистеми“.

Проктът е съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020, с референтен номер CCI 2014TC16I5CB006Тази публикация отразява само възгледите на автора и е единствена отговорност на МАИР – Разлог. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на информацията, която съдържа.Дата: 18.05.2021г.


1-ва РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ

CB 006.2.11.103 Изграждане на капацитет за устойчиво използване на екосистемните услуги от местните общности в планинските райони – CAPLOCOM

Договор за субсидия по Инструмента за предприсъединителна помощ II

No РД 02-29-68/05.03.2021

На 17 май 2021 г., в офиса на „Местна агенция за икономическо развитие-Разлог” – МАИР-Разлог – водещ партньор по проекта, в България, Разлог, пл. „Македония” 8, се състоя първата работна среща по проект „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на екосистемните услуги от местните общности в планинските региони“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за междурегионално сътрудничество Interreg-IPA между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020 с CCI № 2014TC16I5CB006 (Акроним: CAPLOCOM; Реф. №: CB 006.2.11.103/Договор за субсидия №: РД 02-29-68 / 05.03.2021).

Участие в срещата взеха представители на всички партньори по проекта: СОПД „МАИР – Разлог”, Екологично сдружение „Здравец 2002”, Македонска Каменица, Република Северна Македония и Институт за гората – Българска академия на науките /ИГ-БАН/.

Основната тема на работната среща беше координацията на действията на партньорите във връзка с изпълнението на Дейност 1: Международен откриващ семинар „Повишаване на осведомеността и готовност за сътрудничество в изграждането на капацитет за по-добро управление на природните ресурси“, с дата на 4 юни 2021 г. Целта на тази дейност е да запознае експертите и заинтересованите страни от целевите общини – Разлог и Македонска Каменица с актуалните проблеми на горите в трансграничния регион и да ги мотивира да вземат активно участие в защитата на природни ресурси и устойчиво използване на екосистемните услуги. Семинарът ще събере 100 участници: експерти (лесовъди, еколози, урбанисти) и представители на заинтересовани институции от България и Северна Македония – екологични НПО, училища, университети, изследователски институти, публични власти и други заинтересовани страни. Семинарът ще се проведе в Разлог. Разпределени бяха задачите и отговорностите на всеки от партньорите по проекта – транспорт до мястото, настаняване на участниците, покани за участие на експертите и официални гости от българска и македонска страна.

Бяха планирани съвместните дейности по предстоящите задачи за следващото тримесечие.

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Programme between Republic of Bulgaria and Republic of North Macedonia 2014 – 2020 with CCI № 2014TC16I5CB006
Дата: 27.04.2021г.


This image has an empty alt attribute; its file name is banner-1-1140x161.png

Покана за участие в процедура с предмет „Организиране на международен семинар за откриване в Разлог; Участие на български заинтересовани страни в обучение в Северна Македония; Наем на автобус за участници в Заключителна конференция в Разлог “, Референтен номер: CB006.2.11.103/04

Местна агенция за икономическо развитие – Разлог обявява прием на оферти  за възлагане на договор за предоставяне на услуги с предмет „Организиране на международен семинар за откриване в Разлог, Участие на български заинтересовани страни в обучение в Северна Македония, Наем на автобус за участници в Заключителна конференция в Разлог” във връзка с изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони“ /Capacity building on sustainable utilization of ecosystem services by local communities in mountain regions – CAPLOCOM/, № CB006.2.11.103,  финансиран по Договор за субсидия РД02-29-68/05.03.2021, по Втората покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI2014TC16I5CB006). Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, ревизия август 2020 г.) и тръжна документация, изготвена по типови образци (Приложение 14.1.1) от Ръководството за изпълнение на проекти по Втората покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония) (версия Август 2020).

Повече информация и документи за участие:

Лице за контакт: Захари Беличенов

Телефон: тел. /факс+359 747 80 011;

Email: zazo_bg@yahoo.com

Крайният срок за подаване на документи за участие е 14 май 2021 година, 17:00 часа местно време.Дата: 27.04.2021г.


Покана за участие в процедурас предмет „Изготвяне и дизайн на промоционални материали“, Референтен номер:CB006.2.11.103/02

Местна агенция за икономическо развитие – Разлог обявява прием на оферти за възлагане на договор за предоставяне на услуги по изготвяне и дизaйн на промоционални материали за нуждите на изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони“ /Capacity building on sustainable utilization of ecosystem services by local communities in mountain regions – CAPLOCOM/, № CB006.2.11.103,  финансиран по Договор за субсидия РД02-29-68/05.03.2021,, по Втората покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI2014TC16I5CB006). Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, ревизия август 2020 г.) и тръжна документация, изготвена по типови образци (Приложение 14.1.1) от Ръководството за изпълнение на проекти по Втората покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония) (версия Август 2020).

Повече информация и документи за участие:

Лице за контакт: Захари Беличенов

Телефон: тел. /факс+359 747 80011; моб.: 0887/ 611 996

Email: zazo_bg@yahoo.com

Крайният срок за подаване на документи за участие е 14 май 2021 година, 17:00 часа местно време.Дата: 27.04.2021г.


Покана за участие в процедура с предмет „Публикации в масмедии“, Референтен номер: CB006.2.11.103/03

Местна агенция за икономическо развитие – Разлог обявява прием на оферти  за възлагане на договор за предоставяне на услуги с предмет „Публикации в масмедии” във връзка с изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони“ /Capacity building on sustainable utilization of ecosystem services by local communities in mountain regions – CAPLOCOM/, № CB006.2.11.103,  финансиран по Договор за субсидия РД02-29-68/05.03.2021, по Втората покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI2014TC16I5CB006). Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, ревизия август 2020 г.) и тръжна документация, изготвена по типови образци (Приложение 14.1.1) от Ръководството за изпълнение на проекти по Втората покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония) (версия Август 2020).

Повече информация и документи за участие:

Лице за контакт: Захари Беличенов

Телефон: тел. /факс+359 747 80 011; моб.: 0887/ 611 996

Email: zazo_bg@yahoo.com Крайният срок за подаване на документи за участие е 14 май 2021 година, 17:00 часа местно време.Дата: 05.03.2021 г.


На 05/03/2021г., СОПД „МАИР – Разлог” подписа Договор за субисия № РД-02-29-68/05.03.2021 по проект “Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони” по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020, с референтен номер CCI 2014TC16I5CB006

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Заглавие на проекта: Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони
Акроним: CAPLOCOM
Водещ партньор: Местна агенция за икономическо развитие – Разлог, България
Проектни партньори : Екологично сдружение „Здравец 2002“, Северна Македония; Институт за гората – Българска Академия на науките, България
Приоритетна ос: Околна среда
Специфична цел: 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район;
Продължителност: 15
Общ бюджет (в евро): 96 670,39
Дейности по проекта: Международен семинар на тема „Повишаване на осведомеността и желанието за сътрудничество в изграждането на капацитет за по-добро управление на природните ресурси“ Анализ на въздействието на промените в климата и земеползването върху ресурсите и услугите на планинските екосистеми в трансграничния регион; Разработване на дългосрочна стратегия за засилване на интеграцията на концепцията за екосистемните услуги в мрежата от защитени територии и териториалното развитие на планинските райони
Очаквани резултати по проекта: Засилено сътрудничество между България и Македония за популяризиране на местното население за опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси. Подобрен и синхронизиран капацитет на местната общност за разбиране и рационално управление на планинските екосистеми, ресурсите и услугите им
Целеви групи: Местните общности от трансграничния регион, учени, представители на екологични и младежки неправителствени организации, публични органи, отговарящи за управлението на природата, дърводобивни държави, училища, университети и други заинтересовани страни от двете държави

Проктът е съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020, с референтен номер CCI 2014TC16I5CB006Дата: 16.10.2020 г.


header

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № BMP1/1.1/2612/2017

БЕНЕФИЦИЕНТ:  СОПД „Местна агенция за икономическо развитие – Разлог”

Основание за съобщението: чл. 2, ал. 2 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

Описание на услугата, доставката или строителството, за което се заявява интерес (включително технически спецификации/параметри/задание, съответстващи на заложеното в договора за безвъзмездна финансова помощ):

Дейности за подкрепа на работата в мрежа, които включват обмен на експертиза и добри практики, информационни дейности, обучителни програми и други, и организиране на информационен ден”.

Прогнозна стойност:  66 340,74 лв. без вкл. ДДС

Срок за изпълнение на услугата: 31.01.2021 г.

Контакти: 2760 Разлог, ул. „Шейново” №13, ет.1, тел.: 00359 887 611 996, ел.поща: office@bcmesta.bg; smartruralrazlog@gmail.com

Краен срок за подаване на ценови предложения: 26.10.2020 г., до 17:00 часа

Начин на подаване на оферти: Офертите се подават на адрес: гр. Разлог, ул. „Шейново” №13, ет.1, Офис на СОПД „МАИР-Разлог”

Публичната покана и документите към нея са достъпни и на:

http://www.eufunds.bg – интернет адрес на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС, на следния линк: https://www.eufunds.bg/bg/node/5973

https://www.leda-razlog.org/files/public-invitation-documents

Нашите партньори

Back to top