– Новини

21.05.2023

Project CB006.2.11.103
Capacity building on sustainable utilization of
ecosystem services by local communities in mountain regions

MЕЖДУНАРОДНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ CAPLOCOM

На 21 май 2022г. Институт за гората – Българска Академия на науките от България организира и проведе международна заключителна конференция по проект  “Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони” /CAPLOCOM/ по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020г.

Събитието бе организирано съвместно с партньорите по проекта: Местна агенция за икономическо развитие – Разлог от България /водещ партньор/ и Екологично сдружение „Здравец 2002“ от Северна Македония.

По време на провелата се заключителна конференция в хотел „Тера Комплекс“ в местността „Кулиното“ край град Разлог, бяха представени целите, дейностите и постигнатите резултати по проекта.

Пред 89 местни заинтересовани страни и гости бе направена оценка на изпълнените проектни дейности. Акцент бе поставен върху приноса и ползите от проектните резултати, както и бяха очертани бъдещи съвместни дейности – бъдещи възможности за включване на младото поколение в подобни инициативи и партньорства.Дата: 07.06.2021г.


ВСТЪПИТЕЛЕН МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР

по проект CB 006.2.11.103 „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на екосистемните услуги от местните общности в планинските райони” – CAPLOCOM

На 4 юни 2021 г., в хотел „Терра Комплекс”, край Разлог се проведе Международен семинар „Повишаване на осведомеността и готовност за сътрудничество в изграждането на капацитет за по-добро управление на природните ресурси“ по проект „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на екосистемните услуги от местните общности в планинските региони“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020 с CCI № 2014TC16I5CB006.

Семинарът беше организиран от СОПД „МАИР – Разлог” – водещ партньор по проекта, със съдействието на останалите партньори Екологично сдружение „Здравец 2002”, Македонска Каменица, Република Северна Македония и Институт за гората – Българска академия на науките /ИГ-БАН/

Събитието събра над 100 души, интересуващи се от опазването на природата и устойчиво използване на природните ресурси, както и интеграция на екосистемни услуги в градоустройственото и териториалното планиране – експерти, учени, отговорни институции и власти, НПО, млади хора и други заинтересовани страни. Целта на семинара беше да запознае присъстващите участници от целевите общини – Разлог, България и Македонска Каменица, Република Северна Македония с актуалните проблеми на горите в трансграничния регион и да ги мотивира да вземат активно участие в защитата на природни ресурси и устойчиво използване на екосистемните услуги.

Поканените външни експерти – проф. Мария Нижник (Институт „Джеймс Хътън”, Великобритания) и проф. Одвар Скре (Норвежки институт за изследване на биоикономиката, Норвегия) изнесоха он-лайн презентации на тема  „Социални иновации в маргинализирани селски райони” и „Екосистемните услуги в Норвегия – фокус върху чувствителните горски екосистеми“.

Проктът е съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020, с референтен номер CCI 2014TC16I5CB006Тази публикация отразява само възгледите на автора и е единствена отговорност на МАИР – Разлог. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на информацията, която съдържа.Дата: 18.05.2021г.


1-ва РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ

CB 006.2.11.103 Изграждане на капацитет за устойчиво използване на екосистемните услуги от местните общности в планинските райони – CAPLOCOM

Договор за субсидия по Инструмента за предприсъединителна помощ II

No РД 02-29-68/05.03.2021

На 17 май 2021 г., в офиса на „Местна агенция за икономическо развитие-Разлог” – МАИР-Разлог – водещ партньор по проекта, в България, Разлог, пл. „Македония” 8, се състоя първата работна среща по проект „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на екосистемните услуги от местните общности в планинските региони“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за междурегионално сътрудничество Interreg-IPA между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020 с CCI № 2014TC16I5CB006 (Акроним: CAPLOCOM; Реф. №: CB 006.2.11.103/Договор за субсидия №: РД 02-29-68 / 05.03.2021).

Участие в срещата взеха представители на всички партньори по проекта: СОПД „МАИР – Разлог”, Екологично сдружение „Здравец 2002”, Македонска Каменица, Република Северна Македония и Институт за гората – Българска академия на науките /ИГ-БАН/.

Основната тема на работната среща беше координацията на действията на партньорите във връзка с изпълнението на Дейност 1: Международен откриващ семинар „Повишаване на осведомеността и готовност за сътрудничество в изграждането на капацитет за по-добро управление на природните ресурси“, с дата на 4 юни 2021 г. Целта на тази дейност е да запознае експертите и заинтересованите страни от целевите общини – Разлог и Македонска Каменица с актуалните проблеми на горите в трансграничния регион и да ги мотивира да вземат активно участие в защитата на природни ресурси и устойчиво използване на екосистемните услуги. Семинарът ще събере 100 участници: експерти (лесовъди, еколози, урбанисти) и представители на заинтересовани институции от България и Северна Македония – екологични НПО, училища, университети, изследователски институти, публични власти и други заинтересовани страни. Семинарът ще се проведе в Разлог. Разпределени бяха задачите и отговорностите на всеки от партньорите по проекта – транспорт до мястото, настаняване на участниците, покани за участие на експертите и официални гости от българска и македонска страна.

Бяха планирани съвместните дейности по предстоящите задачи за следващото тримесечие.

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Programme between Republic of Bulgaria and Republic of North Macedonia 2014 – 2020 with CCI № 2014TC16I5CB006
Дата: 27.04.2021г.


This image has an empty alt attribute; its file name is banner-1-1140x161.png

Покана за участие в процедура с предмет „Организиране на международен семинар за откриване в Разлог; Участие на български заинтересовани страни в обучение в Северна Македония; Наем на автобус за участници в Заключителна конференция в Разлог “, Референтен номер: CB006.2.11.103/04

Местна агенция за икономическо развитие – Разлог обявява прием на оферти  за възлагане на договор за предоставяне на услуги с предмет „Организиране на международен семинар за откриване в Разлог, Участие на български заинтересовани страни в обучение в Северна Македония, Наем на автобус за участници в Заключителна конференция в Разлог” във връзка с изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони“ /Capacity building on sustainable utilization of ecosystem services by local communities in mountain regions – CAPLOCOM/, № CB006.2.11.103,  финансиран по Договор за субсидия РД02-29-68/05.03.2021, по Втората покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI2014TC16I5CB006). Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, ревизия август 2020 г.) и тръжна документация, изготвена по типови образци (Приложение 14.1.1) от Ръководството за изпълнение на проекти по Втората покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония) (версия Август 2020).

Повече информация и документи за участие:

Лице за контакт: Захари Беличенов

Телефон: тел. /факс+359 747 80 011;

Email: zazo_bg@yahoo.com

Крайният срок за подаване на документи за участие е 14 май 2021 година, 17:00 часа местно време.Дата: 27.04.2021г.


Покана за участие в процедурас предмет „Изготвяне и дизайн на промоционални материали“, Референтен номер:CB006.2.11.103/02

Местна агенция за икономическо развитие – Разлог обявява прием на оферти за възлагане на договор за предоставяне на услуги по изготвяне и дизaйн на промоционални материали за нуждите на изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони“ /Capacity building on sustainable utilization of ecosystem services by local communities in mountain regions – CAPLOCOM/, № CB006.2.11.103,  финансиран по Договор за субсидия РД02-29-68/05.03.2021,, по Втората покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI2014TC16I5CB006). Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, ревизия август 2020 г.) и тръжна документация, изготвена по типови образци (Приложение 14.1.1) от Ръководството за изпълнение на проекти по Втората покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония) (версия Август 2020).

Повече информация и документи за участие:

Лице за контакт: Захари Беличенов

Телефон: тел. /факс+359 747 80011; моб.: 0887/ 611 996

Email: zazo_bg@yahoo.com

Крайният срок за подаване на документи за участие е 14 май 2021 година, 17:00 часа местно време.Дата: 27.04.2021г.


Покана за участие в процедура с предмет „Публикации в масмедии“, Референтен номер: CB006.2.11.103/03

Местна агенция за икономическо развитие – Разлог обявява прием на оферти  за възлагане на договор за предоставяне на услуги с предмет „Публикации в масмедии” във връзка с изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони“ /Capacity building on sustainable utilization of ecosystem services by local communities in mountain regions – CAPLOCOM/, № CB006.2.11.103,  финансиран по Договор за субсидия РД02-29-68/05.03.2021, по Втората покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI2014TC16I5CB006). Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, ревизия август 2020 г.) и тръжна документация, изготвена по типови образци (Приложение 14.1.1) от Ръководството за изпълнение на проекти по Втората покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония) (версия Август 2020).

Повече информация и документи за участие:

Лице за контакт: Захари Беличенов

Телефон: тел. /факс+359 747 80 011; моб.: 0887/ 611 996

Email: zazo_bg@yahoo.com Крайният срок за подаване на документи за участие е 14 май 2021 година, 17:00 часа местно време.Дата: 05.03.2021 г.


На 05/03/2021г., СОПД „МАИР – Разлог” подписа Договор за субисия № РД-02-29-68/05.03.2021 по проект “Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони” по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020, с референтен номер CCI 2014TC16I5CB006

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Заглавие на проекта: Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони
Акроним: CAPLOCOM
Водещ партньор: Местна агенция за икономическо развитие – Разлог, България
Проектни партньори : Екологично сдружение „Здравец 2002“, Северна Македония; Институт за гората – Българска Академия на науките, България
Приоритетна ос: Околна среда
Специфична цел: 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район;
Продължителност: 15
Общ бюджет (в евро): 96 670,39
Дейности по проекта: Международен семинар на тема „Повишаване на осведомеността и желанието за сътрудничество в изграждането на капацитет за по-добро управление на природните ресурси“ Анализ на въздействието на промените в климата и земеползването върху ресурсите и услугите на планинските екосистеми в трансграничния регион; Разработване на дългосрочна стратегия за засилване на интеграцията на концепцията за екосистемните услуги в мрежата от защитени територии и териториалното развитие на планинските райони
Очаквани резултати по проекта: Засилено сътрудничество между България и Македония за популяризиране на местното население за опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси. Подобрен и синхронизиран капацитет на местната общност за разбиране и рационално управление на планинските екосистеми, ресурсите и услугите им
Целеви групи: Местните общности от трансграничния регион, учени, представители на екологични и младежки неправителствени организации, публични органи, отговарящи за управлението на природата, дърводобивни държави, училища, университети и други заинтересовани страни от двете държави

Проктът е съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020, с референтен номер CCI 2014TC16I5CB006Дата: 16.10.2020 г.


header

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № BMP1/1.1/2612/2017

БЕНЕФИЦИЕНТ:  СОПД „Местна агенция за икономическо развитие – Разлог”

Основание за съобщението: чл. 2, ал. 2 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

Описание на услугата, доставката или строителството, за което се заявява интерес (включително технически спецификации/параметри/задание, съответстващи на заложеното в договора за безвъзмездна финансова помощ):

Дейности за подкрепа на работата в мрежа, които включват обмен на експертиза и добри практики, информационни дейности, обучителни програми и други, и организиране на информационен ден”.

Прогнозна стойност:  66 340,74 лв. без вкл. ДДС

Срок за изпълнение на услугата: 31.01.2021 г.

Контакти: 2760 Разлог, ул. „Шейново” №13, ет.1, тел.: 00359 887 611 996, ел.поща: office@bcmesta.bg; smartruralrazlog@gmail.com

Краен срок за подаване на ценови предложения: 26.10.2020 г., до 17:00 часа

Начин на подаване на оферти: Офертите се подават на адрес: гр. Разлог, ул. „Шейново” №13, ет.1, Офис на СОПД „МАИР-Разлог”

Публичната покана и документите към нея са достъпни и на:

http://www.eufunds.bg – интернет адрес на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС, на следния линк: https://www.eufunds.bg/bg/node/5973

https://www.leda-razlog.org/files/public-invitation-documents

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top