– Новини

ДАТА: 31.08.2023

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Административен договор № BG06RDNP001-19.443-0001 от 09.09.2021 г.

за предоставяне на БФП по ПРСР за периода 2014-2020 г.

СОПД „МАИР-РАЗЛОГ“ успешно изпълни проект „Местни инициативи за териториална идентичност на Разлог”

Проект „Местни инициативи за териториалната идентичност на Разлог”, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водно от общностите местно развитие” на мярка 19 „ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони  за периода 2014-2020 г.“, предлага интегриран подход за съхраняване, развитие и популяризиране на местната идентичност на територията на община Разлог като ценен ресурс за подобряване на качеството на живот и за туристическото предлагане на специфичен продукт в селските райони.

Основна цел на проекта: Да се приложи интегриран подход, съчетаващ дейности за съхраняване, развитие и популяризиране на местната културна и природна идентичност на територията на община Разлог като ценен ресурс за живота и туристическото предлагане в селските райони.

Изпълнени дейности по проекта:

 • Проучвания, анализи, планове и програми, свързани с местната териториална идентичност (традиции, култура и природа) и информираност по опазването на околната среда;
 • Работа в мрежа с местни организации и институции за съвместно планиране и провеждане на информационно-образователни форуми и местни инициативи за съхраняване и развитие на природното и културно наследство като среда за живот и туризъм;
 • Фотоизложба „Културно-природното многообразие на Разложкия край”;
 • Провеждане на празник сред природата с изложение на местни натурални и био продукти и дегустация на местни храни;
 • Екологични кампании за почистване на природни и урбанизирани територии с участието на представители на различни възрастови, социални и етнически групи
 • Видео продукции: филм за Разлог и селата (туристически продукт, популяризиращ местната идентичност) и образователни видеоклипове, информиращи за проблемите и грижата за околната среда:

Изготвен е 60 минутен филм със заснети събития, обекти, хора, представящи  териториалната идентичност на община Разлог – град Разлог и селата Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище, Добърско, Долно Драглище, Елешница. Заснети са изгледи от всички населени места, природни забележителности, обществени места, културни и исторически обекти; местни празници, обичаи и традиции. 

Изготвени са 8 информационно образователни видеоклипа за околната среда и устойчивото развитие, предназначени за различни възрастови и социални групи;

 • Осигуряване на материали (с лога и наименование на проекта) за инициативите и кампаниите с екологична, културна и туристическа насоченост;
 • Информационно-образователни семейни комплекти, включващи:

Настолна образователна игра „Култура и природа – опознай Разлога“ – играта е подходяща за деца в училищна възраст и техните семейства; 20-те броя карти, включени в играта, съдържат информация, снимки и/или изображения и символи, свързани с традициите, с културните и природните забележителности от община Разлог, като насърчава тяхното познаване, опазване и предаване на поколенията;

Книга „Разлог: традиции за бъдещето“ – във формат А4, и брой страници – 64, съдържаща обобщена информация за териториалната идентичност и специфичните особености на културата и природата на община Разлог /град Разлог и седемте села/ от гледна точка на туристическия потенциал и туристическото предлагане на основата на материалното и нематериално културно наследство, природните забележителности и местните ресурси и продукти;

Книжка за рисуване „Рисувам моя роден край“ и кутия с моливи.

 • Дейности за информация и публичност по проекта: плакат и информационна брошура за проекта; информационна табела

Постигнати резултати:

 • Идентифицирани, документирани и съхранени елементи и обекти, както на природното, така и на културното наследство на територията на действие на МИГ-Разлог, която съвпада с административно-териториалните граници на община Разлог;
 • Проучване и представяне на местната културна и природна идентичност;
 • Изпълнени дейности с участието на местни партньори, с деца и възрастни от всички населени места – екологични кампании за почистване на обществени зелени площи в урбанизирани територии и природни места, информационни и промоционални събития, форуми и практикуми, насочени към опазване и съхраняване на природата и културата като важен фактор и ресурси за устойчивото развитие.
КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ НА РАЗЛОГ
Защо е важно да пазим природата?
Защо е важно да обичаме и пазим Земята?
Пестене на хартия. Разделно събиране и рециклиране в офиса и предприятието.
Енергийна ефективност в производството.
Как с екологично земеделие помагаме на земята и имаме повече доволни клиенти?
Еко-системни услуги в планинските райони: Защо са толкова важни за нас и природата?
Защо е важно да пазим околната среда и да събираме отпадъците разделно?
Защо е важно екологичното образование и възпитание за нашите деца?


ДАТА: 21.05.2023

Project CB006.2.11.103
Capacity building on sustainable utilization of
ecosystem services by local communities in mountain regions

MЕЖДУНАРОДНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ CAPLOCOM

На 21 май 2022г. Институт за гората – Българска Академия на науките от България организира и проведе международна заключителна конференция по проект  “Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони” /CAPLOCOM/ по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020г.

Събитието бе организирано съвместно с партньорите по проекта: Местна агенция за икономическо развитие – Разлог от България /водещ партньор/ и Екологично сдружение „Здравец 2002“ от Северна Македония.

По време на провелата се заключителна конференция в хотел „Тера Комплекс“ в местността „Кулиното“ край град Разлог, бяха представени целите, дейностите и постигнатите резултати по проекта.

Пред 89 местни заинтересовани страни и гости бе направена оценка на изпълнените проектни дейности. Акцент бе поставен върху приноса и ползите от проектните резултати, както и бяха очертани бъдещи съвместни дейности – бъдещи възможности за включване на младото поколение в подобни инициативи и партньорства.Дата: 15.04.2023г.

seeg

Филм създаден по проект:

„Овластяване на бизнеса, търсещ растеж”Дата: 10.08.2022г.

seeg

Договор No B6.3a.28/26.04.2021 за проект Empowering businesses Seeking Growth,/SeeG по приоритетна ос 1: Конкурентен и иновати вентрансграничен регион, инвестиционен приоритет 3a – Насърчаване на предприемачеството, по-специално чрез улесняване на икономическото използване на нови идеи и насърчаване на създаването на нови фирми, включително чрез бизнес инкубатори на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-А „Гърция-България” 2014-2020/

П О К А Н А

за участие в пресконференция в рамките на проект

„Овластяване на бизнеса, търсещ растеж”

Уважаеми Господине/Госпожо,
„МАИР-Разлог” ще проведе пресконференция за представяне пред местните заинтересовани страни на целите, дейностите и очакваните ползи от проект „Овластяване на бизнеса, търсещ растеж”, който е одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество между Гърция и България и се изпълнява в партньорство между гръцки и български организации.
По проекта се предвиждат интервенции в областта на повишаването на предприемаческата култура, подпомагане на създаването на бизнес, изграждане на нови умения и подкрепа на нови и /или съществуващи предприятия. Действия, които целят насърчаване на екосистема, която насърчава предприемачеството и предприемачите в граничния район за подобряване на системите за подпомагане на МСП в предприемачеството. По-конкретно, ще се насърчава среда, подкрепяща предприемачите, чрез приспособяване на услугите към техните реални нужди, насърчаване на позитивно медийно отразяване и обединяването им.
Каним Ви да вземете участие в информационното събитие по проекта, което ще се проведе на 29 август 2022 г., от 10:30 часа в мултифункционалната зала на Народно читалище „15.IХ.1903г.”, град Разлог, ул. „Шейново” No 2.
Ще се радваме на присъствието Ви. За повече подробности, можете да се обадите на някой
от следните телефони: 0887611996; 0897916262.

Екип на „МАИР-Разлог”Дата: 07.06.2021г.


ВСТЪПИТЕЛЕН МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР

по проект CB 006.2.11.103 „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на екосистемните услуги от местните общности в планинските райони” – CAPLOCOM

На 4 юни 2021 г., в хотел „Терра Комплекс”, край Разлог се проведе Международен семинар „Повишаване на осведомеността и готовност за сътрудничество в изграждането на капацитет за по-добро управление на природните ресурси“ по проект „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на екосистемните услуги от местните общности в планинските региони“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020 с CCI № 2014TC16I5CB006.

Семинарът беше организиран от СОПД „МАИР – Разлог” – водещ партньор по проекта, със съдействието на останалите партньори Екологично сдружение „Здравец 2002”, Македонска Каменица, Република Северна Македония и Институт за гората – Българска академия на науките /ИГ-БАН/

Събитието събра над 100 души, интересуващи се от опазването на природата и устойчиво използване на природните ресурси, както и интеграция на екосистемни услуги в градоустройственото и териториалното планиране – експерти, учени, отговорни институции и власти, НПО, млади хора и други заинтересовани страни. Целта на семинара беше да запознае присъстващите участници от целевите общини – Разлог, България и Македонска Каменица, Република Северна Македония с актуалните проблеми на горите в трансграничния регион и да ги мотивира да вземат активно участие в защитата на природни ресурси и устойчиво използване на екосистемните услуги.

Поканените външни експерти – проф. Мария Нижник (Институт „Джеймс Хътън”, Великобритания) и проф. Одвар Скре (Норвежки институт за изследване на биоикономиката, Норвегия) изнесоха он-лайн презентации на тема  „Социални иновации в маргинализирани селски райони” и „Екосистемните услуги в Норвегия – фокус върху чувствителните горски екосистеми“.

Проктът е съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020, с референтен номер CCI 2014TC16I5CB006Тази публикация отразява само възгледите на автора и е единствена отговорност на МАИР – Разлог. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на информацията, която съдържа.Дата: 18.05.2021г.


1-ва РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ

CB 006.2.11.103 Изграждане на капацитет за устойчиво използване на екосистемните услуги от местните общности в планинските райони – CAPLOCOM

Договор за субсидия по Инструмента за предприсъединителна помощ II

No РД 02-29-68/05.03.2021

На 17 май 2021 г., в офиса на „Местна агенция за икономическо развитие-Разлог” – МАИР-Разлог – водещ партньор по проекта, в България, Разлог, пл. „Македония” 8, се състоя първата работна среща по проект „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на екосистемните услуги от местните общности в планинските региони“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за междурегионално сътрудничество Interreg-IPA между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020 с CCI № 2014TC16I5CB006 (Акроним: CAPLOCOM; Реф. №: CB 006.2.11.103/Договор за субсидия №: РД 02-29-68 / 05.03.2021).

Участие в срещата взеха представители на всички партньори по проекта: СОПД „МАИР – Разлог”, Екологично сдружение „Здравец 2002”, Македонска Каменица, Република Северна Македония и Институт за гората – Българска академия на науките /ИГ-БАН/.

Основната тема на работната среща беше координацията на действията на партньорите във връзка с изпълнението на Дейност 1: Международен откриващ семинар „Повишаване на осведомеността и готовност за сътрудничество в изграждането на капацитет за по-добро управление на природните ресурси“, с дата на 4 юни 2021 г. Целта на тази дейност е да запознае експертите и заинтересованите страни от целевите общини – Разлог и Македонска Каменица с актуалните проблеми на горите в трансграничния регион и да ги мотивира да вземат активно участие в защитата на природни ресурси и устойчиво използване на екосистемните услуги. Семинарът ще събере 100 участници: експерти (лесовъди, еколози, урбанисти) и представители на заинтересовани институции от България и Северна Македония – екологични НПО, училища, университети, изследователски институти, публични власти и други заинтересовани страни. Семинарът ще се проведе в Разлог. Разпределени бяха задачите и отговорностите на всеки от партньорите по проекта – транспорт до мястото, настаняване на участниците, покани за участие на експертите и официални гости от българска и македонска страна.

Бяха планирани съвместните дейности по предстоящите задачи за следващото тримесечие.

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Programme between Republic of Bulgaria and Republic of North Macedonia 2014 – 2020 with CCI № 2014TC16I5CB006
Дата: 27.04.2021г.


This image has an empty alt attribute; its file name is banner-1-1140x161.png

Покана за участие в процедура с предмет „Организиране на международен семинар за откриване в Разлог; Участие на български заинтересовани страни в обучение в Северна Македония; Наем на автобус за участници в Заключителна конференция в Разлог “, Референтен номер: CB006.2.11.103/04

Местна агенция за икономическо развитие – Разлог обявява прием на оферти  за възлагане на договор за предоставяне на услуги с предмет „Организиране на международен семинар за откриване в Разлог, Участие на български заинтересовани страни в обучение в Северна Македония, Наем на автобус за участници в Заключителна конференция в Разлог” във връзка с изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони“ /Capacity building on sustainable utilization of ecosystem services by local communities in mountain regions – CAPLOCOM/, № CB006.2.11.103,  финансиран по Договор за субсидия РД02-29-68/05.03.2021, по Втората покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI2014TC16I5CB006). Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, ревизия август 2020 г.) и тръжна документация, изготвена по типови образци (Приложение 14.1.1) от Ръководството за изпълнение на проекти по Втората покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония) (версия Август 2020).

Повече информация и документи за участие:

Лице за контакт: Захари Беличенов

Телефон: тел. /факс+359 747 80 011;

Email: zazo_bg@yahoo.com

Крайният срок за подаване на документи за участие е 14 май 2021 година, 17:00 часа местно време.Дата: 27.04.2021г.


Покана за участие в процедурас предмет „Изготвяне и дизайн на промоционални материали“, Референтен номер:CB006.2.11.103/02

Местна агенция за икономическо развитие – Разлог обявява прием на оферти за възлагане на договор за предоставяне на услуги по изготвяне и дизaйн на промоционални материали за нуждите на изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони“ /Capacity building on sustainable utilization of ecosystem services by local communities in mountain regions – CAPLOCOM/, № CB006.2.11.103,  финансиран по Договор за субсидия РД02-29-68/05.03.2021,, по Втората покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI2014TC16I5CB006). Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, ревизия август 2020 г.) и тръжна документация, изготвена по типови образци (Приложение 14.1.1) от Ръководството за изпълнение на проекти по Втората покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония) (версия Август 2020).

Повече информация и документи за участие:

Лице за контакт: Захари Беличенов

Телефон: тел. /факс+359 747 80011; моб.: 0887/ 611 996

Email: zazo_bg@yahoo.com

Крайният срок за подаване на документи за участие е 14 май 2021 година, 17:00 часа местно време.Дата: 27.04.2021г.


Покана за участие в процедура с предмет „Публикации в масмедии“, Референтен номер: CB006.2.11.103/03

Местна агенция за икономическо развитие – Разлог обявява прием на оферти  за възлагане на договор за предоставяне на услуги с предмет „Публикации в масмедии” във връзка с изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони“ /Capacity building on sustainable utilization of ecosystem services by local communities in mountain regions – CAPLOCOM/, № CB006.2.11.103,  финансиран по Договор за субсидия РД02-29-68/05.03.2021, по Втората покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI2014TC16I5CB006). Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, ревизия август 2020 г.) и тръжна документация, изготвена по типови образци (Приложение 14.1.1) от Ръководството за изпълнение на проекти по Втората покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония) (версия Август 2020).

Повече информация и документи за участие:

Лице за контакт: Захари Беличенов

Телефон: тел. /факс+359 747 80 011; моб.: 0887/ 611 996

Email: zazo_bg@yahoo.com Крайният срок за подаване на документи за участие е 14 май 2021 година, 17:00 часа местно време.Дата: 05.03.2021 г.


На 05/03/2021г., СОПД „МАИР – Разлог” подписа Договор за субисия № РД-02-29-68/05.03.2021 по проект “Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони” по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020, с референтен номер CCI 2014TC16I5CB006

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Заглавие на проекта: Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните услуги от местните общности в планинските райони
Акроним: CAPLOCOM
Водещ партньор: Местна агенция за икономическо развитие – Разлог, България
Проектни партньори : Екологично сдружение „Здравец 2002“, Северна Македония; Институт за гората – Българска Академия на науките, България
Приоритетна ос: Околна среда
Специфична цел: 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район;
Продължителност: 15
Общ бюджет (в евро): 96 670,39
Дейности по проекта: Международен семинар на тема „Повишаване на осведомеността и желанието за сътрудничество в изграждането на капацитет за по-добро управление на природните ресурси“ Анализ на въздействието на промените в климата и земеползването върху ресурсите и услугите на планинските екосистеми в трансграничния регион; Разработване на дългосрочна стратегия за засилване на интеграцията на концепцията за екосистемните услуги в мрежата от защитени територии и териториалното развитие на планинските райони
Очаквани резултати по проекта: Засилено сътрудничество между България и Македония за популяризиране на местното население за опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси. Подобрен и синхронизиран капацитет на местната общност за разбиране и рационално управление на планинските екосистеми, ресурсите и услугите им
Целеви групи: Местните общности от трансграничния регион, учени, представители на екологични и младежки неправителствени организации, публични органи, отговарящи за управлението на природата, дърводобивни държави, училища, университети и други заинтересовани страни от двете държави

Проктът е съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 – 2020, с референтен номер CCI 2014TC16I5CB006Дата: 16.10.2020 г.


header

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № BMP1/1.1/2612/2017

БЕНЕФИЦИЕНТ:  СОПД „Местна агенция за икономическо развитие – Разлог”

Основание за съобщението: чл. 2, ал. 2 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

Описание на услугата, доставката или строителството, за което се заявява интерес (включително технически спецификации/параметри/задание, съответстващи на заложеното в договора за безвъзмездна финансова помощ):

Дейности за подкрепа на работата в мрежа, които включват обмен на експертиза и добри практики, информационни дейности, обучителни програми и други, и организиране на информационен ден”.

Прогнозна стойност:  66 340,74 лв. без вкл. ДДС

Срок за изпълнение на услугата: 31.01.2021 г.

Контакти: 2760 Разлог, ул. „Шейново” №13, ет.1, тел.: 00359 887 611 996, ел.поща: office@bcmesta.bg; smartruralrazlog@gmail.com

Краен срок за подаване на ценови предложения: 26.10.2020 г., до 17:00 часа

Начин на подаване на оферти: Офертите се подават на адрес: гр. Разлог, ул. „Шейново” №13, ет.1, Офис на СОПД „МАИР-Разлог”

Публичната покана и документите към нея са достъпни и на:

http://www.eufunds.bg – интернет адрес на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС, на следния линк: https://www.eufunds.bg/bg/node/5973

https://www.leda-razlog.org/files/public-invitation-documents

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top