– CAPLOCOM έργο

21.05.2023

Έργο CB 006.2.11.103 “Δημιουργία ικανότητας για βιώσιμη χρήση των υπηρεσιών οικοσυστήματος από τις τοπικές κοινότητες σε ορεινές περιοχές”/CAPLOCOM/ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Τον Ιούνιο του 2022, η υλοποίηση του έργου «Δημιουργία ικανότητας για βιώσιμη χρήση των υπηρεσιών οικοσυστήματος από τις τοπικές κοινότητες σε ορεινές περιοχές» /CAPLOCOM/, που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG-IPP TGS μεταξύ της Δημοκρατίας Βουλγαρία και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014, που έληξε – 2020 με CCI No. 2014TC16I5CB006. Οι εταίροι του έργου – SOPD “MAIR – Razlog” – κορυφαίος εταίρος, Forest Institute – Bulgarian Academy of Sciences /IG-BAS/ και Ecological Association “Zdravets 2002”, Makedonska Kamenitsa, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας εντός 15 μηνών, αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2021 , πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες που προβλέπονται στο έργο, οδηγώντας σε ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας για τη διάδοση της περιβαλλοντικής προστασίας και της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων στον τοπικό πληθυσμό, βελτιωμένη και συγχρονισμένη ικανότητα της τοπικής κοινότητας για κατανόηση και ορθολογική διαχείριση του βουνού. των οικοσυστημάτων, των πόρων και των υπηρεσιών τους.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου και με στόχο την επίτευξη βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων, η MAIR-Razlog διοργάνωσε επισκέψεις μαθητών στο Ιχθυοτροφείο «PIRIN», που βρίσκεται στην επικράτεια του δήμου Razlog. Οι έφηβοι ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα του έργου και ανάμεσά τους διαδόθηκε η ανάγκη για προστασία της βιοποικιλότητας, ενώ στο μέλλον προγραμματίζεται η διοργάνωση οικολογικών εκστρατειών για τη διάδοση της προστασίας του περιβάλλοντος και των υπηρεσιών οικοσυστήματος.


27.06.2022

Έργο CB006.2.11.103
Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη βιώσιμη αξιοποίηση του
υπηρεσίες οικοσυστήματος από τις τοπικές κοινωνίες σε ορεινές περιοχές

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ CAPLOCOM

Στις 21 Μαΐου 2022 Δασικό Ινστιτούτο – Η Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών από τη Βουλγαρία διοργάνωσε και διοργάνωσε ένα διεθνές τελικό συνέδριο για το έργο «Δημιουργία ικανότητας για βιώσιμη χρήση των υπηρεσιών οικοσυστήματος από τις τοπικές κοινότητες σε ορεινές περιοχές» /CAPLOCOM/ στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG-IPP TGS μεταξύ Δημοκρατία της Βουλγαρίας και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 – 2020

Η εκδήλωση οργανώθηκε από κοινού με τους εταίρους του έργου: Τοπική Υπηρεσία Οικονομικής Ανάπτυξης – Razlog από τη Βουλγαρία /επικεφαλής εταίρος/ και Οικολογική Ένωση “Zdravets 2002” από τη Βόρεια Μακεδονία.

Κατά το τελικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Tera Complex» στην περιοχή «Kulinoto» κοντά στην πόλη Razlog, παρουσιάστηκαν οι στόχοι, οι δραστηριότητες και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα του έργου.

Έγινε αξιολόγηση των ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων του έργου ενώπιον 89 τοπικών ενδιαφερόμενων μερών και προσκεκλημένων. Έμφαση δόθηκε στη συμβολή και τα οφέλη των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και σκιαγραφήθηκαν μελλοντικές κοινές δραστηριότητες – μελλοντικές ευκαιρίες για τη συμμετοχή της νέας γενιάς σε παρόμοιες πρωτοβουλίες και συνεργασίες.

Φωτογραφίες από το συνέδριο λήξης:

Υλικά και παρουσιάσεις από το συνέδριο λήξης:
04.12.2021


3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΥ
CB 006.2.11.103 Ανάπτυξη ικανοτήτων για την αειφόρο χρήση των υπηρεσιών οικοσυστήματος από τις τοπικές κοινότητες σε ορεινές περιοχές – CAPLOCOM Συμφωνία επιχορήγησης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας II
Αριθ. RD 29-02-68 / 05.03.2021

Στις 3 Δεκεμβρίου 2021, στο γραφείο της “Τοπικής Υπηρεσίας Οικονομικής Ανάπτυξης-Razlog” – MAIR-Razlog – κορυφαίος εταίρος έργου, στη Βουλγαρία, Razlog, Πλατεία Μακεδονίας 8, πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση εργασίας του έργου “Κατασκευή χωρητικότητας για αειφόρο χρήση των υπηρεσιών οικοσυστήματος από τις τοπικές κοινότητες σε ορεινές περιοχές “, που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg-IPA μεταξύ της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας 2014 – 2020 με CCI № 2014TC16I5CB006 (Ακρωνύμιο: CAPLOCOM ; CB 006.2.11.103/Σύμβαση επιδότησης №: RD 02-29-68 / 05.03.2021).
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου: SOPD “MAIR – Razlog”, Οικολογική Ένωση “Zdravets 2002”, Makedonska Kamenica, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Δασών – Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών / IG-BAS /.
Το κύριο θέμα του εργαστηρίου ήταν η πρόοδος των δραστηριοτήτων του έργου σε σχέση με την υλοποίηση των Δραστηριοτήτων: 2 «Ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της χρήσης γης στους πόρους και τις υπηρεσίες των ορεινών οικοσυστημάτων στη διασυνοριακή ζώνη» και 4 «Ανάπτυξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης της έννοιας των υπηρεσιών οικοσυστήματος στο δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών και της εδαφικής ανάπτυξης των ορεινών περιοχών».
Κατά τη συνάντηση διαπιστώθηκε ότι όλοι οι εταίροι του έργου εκτελούν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τις παραμέτρους που ορίζονται στο έργο και χωρίς να αποκλίνουν από το χρονοδιάγραμμα.
Προγραμματίστηκαν οι κοινές δραστηριότητες για τα επερχόμενα καθήκοντα για το επόμενο τρίμηνο του 2022

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top