– Природа

планинско езеро

Природата на община Разлог е разнообразна и много привлекателна. Общината обхваща голяма част от Национален парк „Пирин“. Национален парк „Рила“, резервата „Баюви дупки -Джинджирица“.

Природни дадености на община Разлог са фактор за успешно развитие на разнообразни форми на туризъм.

Релеф

Община Разлог обхваща територия с разнообразен и живописен релеф – високо, средно- и нископланински и котловинен.

Климат

Климатът в община Разлог е умерено континентален със слабо изразено средиземноморско влияние, проникващо по долината на река Места. Зимата е мека, но продължителна, лятото – сравнително кратко и прохладно. Средната януарска температура е от -2 до -4оС, а средното количество на годишните валежи е 700 мм. Максимумът на валежите е през месец юни. По високите части на Рила и Пирин снежната покривка се задържа близо 8 месеца, което е отлична предпоставка за развитие на зимен отдих и ски спортове. Прохладното лято привлича любителите на планината, горските пътеки и крайречните поляни.

Води

Община Разлог се отличава с голямо количество и добро качество на водните ресурси. Цялата й територия попада във водосбора на река Места, която извира от Рила и се влива в Егейско море. Нейните притоци – реките Бела, Добърска, Годлевска, Исток, Язо, Круше сформират богатите водни ресурси на общината. Желано място за отдих са четирите планински езера, разположени на територията на общината – Германишкото, Суходолското, Сълзица и Плиткото.

Топлите минерални извори в с. Баня, с. Бачево, м. “Катарино” и с. Елешница, които притежават безусловни лековити качества, са привлекателно място за балнеолечение и рекреация.

Флора

Голямата разлика в надморските височини обуславя растителното многообразие. Горският фонд е богат на високостеблени иглолистни гори /бял и черен бор, смърч, ела, мура, елша/, както и на широколистни гори /бук, дъб/. Изключително разнообразните условия в НП „Пирин” допринасят за забележителното богатство на горските растителни съобщества. По-ниските части са заети от естествени ливади и пасища, а по билата на планините – пасища и клек.

Районът е богат и на разнообразна фауна, която е съобразена с растителните съобщества, които се срещат около Разлог. На територията на Пирин най-богато е видовото разнообразие на птиците. Установени са 220 вида, от които гнездящи 156, защитените видове са 40.

В Пирин са разпространени животински видове от евросибирски, средноевропейски и субсредиземноморски тип. От бозайниците широко са разпространени, мишки, сънливци, дива свиня, благороден елен, сърна, сив заек, белка, лисица, вълк, мечка, дива коза, златка.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top