– Αθλητικοί χώροι

Αθλητικοί χώροι στο Razlog

 

Ο Δήμος Razlog επενδύει στον εκσυγχρονισμό αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίοι σε συνδυασμό με καλά ξενοδοχεία, όμορφη φύση και πλούσιο πολιτισμό καθιστούν την περιοχή επιθυμητή και προτιμώμενη. Πολλοί αθλητικοί χώροι και εγκαταστάσεις έχουν χτιστεί στην πόλη Razlog και σε όλους τους οικισμούς του δήμου.

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top