– Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας

Η δραστηριότητά μας

Παροχή πληροφοριών για προγράμματα κατάρτισης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σεμινάρια, επιχειρηματικές συναντήσεις, παρουσίαση εταιρειών και προϊόντων.Διαβουλεύσεις στον τομέα του στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού, προετοιμασία σχεδίων μάρκετινγκ, διαχείρισης επιχειρήσεων, έναρξης και διαχείρισης μιας μικρής εταιρείας, διαχείριση ποιότητας, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ανάπτυξη και διαχείριση έργων Πληροφορική και σχεδιασμός ιστοσελίδων.Πληροφορίες για επιχειρηματικές αντιπροσωπείες, διεθνείς εκθέσεις και φόρουμ.Επαφές με …

Οι στόχοι μας

Υποστήριξη των ΜΜΕ, της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης.Να εργαστεί για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις.Να προσφέρουμε εναλλακτικές μορφές και προγράμματα για τη μείωση του ποσοστού ανεργίας.Να βοηθήσει τις τοπικές και κρατικές αρχές στην προετοιμασία σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης.

Η αποστολή μας

Το Τ.Υ.Ο.Α. Razlog επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη του Razlog και της περιοχής. Ο Οργανισμός υποστηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω της αμερόληπτης παροχής πληροφοριών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης. Ο οργανισμός ενθαρρύνει τη δικτύωση για να προσελκύσει επενδύσεις στην περιοχή και να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης.

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top