– σχετικά με το Τ.Υ.Ο.Α.

За нас

Τοπική Υπηρεσία Οικονομικής Ανάπτυξης


Ο σύλλογος αποτελείται από δήμους, νομικά πρόσωπα και άτομα από την κοιλάδα του ποταμού Μεστά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η κοινή δραστηριότητα του ΤΥΟΑ – Razlog και άλλων τοπικών φορέων – δήμων, κοινοτικών κέντρων, Γραφείου Εργασίας, σχολείων και συνεργασίας με επιχειρήσεις για την υλοποίηση έργων και πρωτοβουλιών που οδηγούν σε οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση, βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Η ανεξάρτητη δραστηριότητα του ΤΥΟΑ-Razlog σχετίζεται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη διοργάνωση και διοργάνωση σεμιναρίων, μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης. ανάπτυξη και υλοποίηση έργων, συμμετοχή εταιρικών σχέσεων σε διεθνή έργα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ταμείου τεχνογνωσίας, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και άλλων.
Τ.Υ.Ο.Α. – Το Razlog είναι επίσης ένα από τα αποδεδειγμένα ιδρύματα στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης σε περιφερειακό επίπεδο. Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Τοπική Υπηρεσία Οικονομικής Ανάπτυξης – Razlog, με άδεια από την Εθνική Υπηρεσία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προσφέρει εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση: επαγγελματική κατάρτιση, Αγγλικά (όλα τα επίπεδα), εκπαίδευση υπολογιστών με άδεια από τη Microsoft , εκπαίδευση σε βασικές ικανότητες, κ.λπ.
T.Υ.Ο.Α. – Η Razlog είναι μέλος του Εθνικού Δικτύου Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (ΕΔΑΕ) από την ίδρυσή του. Ο Εθνικός Σύνδεσμος Δικτύου Ανάπτυξης Επιχειρήσεων ενώνει επιχειρηματικά κέντρα, εκκολαπτήρια επιχειρήσεων και οργανισμούς ανάπτυξης στην επικράτεια περισσότερων από 90 δήμων της χώρας. Η ένωση αναπτύσσει στρατηγικές και υλοποιεί έργα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top