– Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

Υποστήριξη των ΜΜΕ, της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης.
Να εργαστεί για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις.
Να προσφέρουμε εναλλακτικές μορφές και προγράμματα για τη μείωση του ποσοστού ανεργίας.
Να βοηθήσει τις τοπικές και κρατικές αρχές στην προετοιμασία σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης.

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top