– Μελλοντικά έργα

Το όραμα για τις επόμενες δεκαετίες που καθορίζει την επιχείρησή μας είναι να αναζητούμε και να συμμετέχουμε σε προγράμματα που συμβάλλουν σε ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο και μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν καινοτομίες σε κάθε τομέα της οικονομίας, να προσαρμοστούν στον μεταβαλλόμενο κόσμο μέσω της υψηλής μορφωμένης, δημιουργικής, αλληλεγγύης και υγιούς κοινωνίας της. Είναι ένα εύφορο έδαφος για ιδέες και πόλο έλξης για επενδύσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι μοναδικοί πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι της περιοχής χρησιμοποιούνται υπεύθυνα και βιώσιμα. Να ενοποιηθούν μεταξύ τους και με τον κόσμο μέσω οδικών και οπτικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας, καθιστώντας τη χώρα ως σταυροδρόμι ιδεών και αγαθών στην Ευρώπη και πέρα. Ο βούλγαρος πολίτης διαδραματίζει ενεργό ρόλο στο μέλλον της χώρας του, έχει πλούσιες ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και ζει σε μια δίκαιη και ανεκτική κοινωνία στην οποία ακούγεται η φωνή του.

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top