– Η αποστολή μας

Η αποστολή μας

Το Τ.Υ.Ο.Α. Razlog επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη του Razlog και της περιοχής. Ο Οργανισμός υποστηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω της αμερόληπτης παροχής πληροφοριών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης. Ο οργανισμός ενθαρρύνει τη δικτύωση για να προσελκύσει επενδύσεις στην περιοχή και να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης.

οι συνεργάτες μας


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top