– Регион

планинско езеро

Природата на община Разлог е разнообразна и много привлекателна. Общината обхваща голяма част от Национален парк „Пирин“. Национален парк „Рила“, резервата „Баюви дупки -Джинджирица“.

Природни дадености на община Разлог са фактор за успешно развитие на разнообразни форми на туризъм.

Релеф

Община Разлог обхваща територия с разнообразен и живописен релеф – високо, средно- и нископланински и котловинен.

Климат

Климатът в …

централен площад Разлог

Община Разлог с територия от 440, 314 кв.км е една от най-динамично развиващите се общини, шеста по територия и пета по брой на населението в Благоевградска област.

Община Разлог  е с население 22 876 жители, съставена от 8 населени места – град Разлог, който е общински център и 7 села: Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище, Долно …

изглед към Разлог от миналото

Община Разлог притежава богато културно-историческо наследство. Природните условия в котловината, разположена между Рила, Пирин и Родопите, предопределят нейното заселване още в древността.

Региона изобилства от културни паметници от различни епохи и цивилизации – неолит, цивилизацията на траките, гръко-римската цивилизация, християнската цивилизация представена от ранновизантийската  и българската култура.

Община Разлог е с богата история , свързана с борбите …

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top