– Реализирани проекти


Име на проекта: „ИНТЕЛИГЕНТНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

Финнасираща институция: Програма за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-Б  Балкани – Средиземно море 2014-2020 г.

Водещ партньор: Агенция за регионално развитие на Западна Македония, Гърция;

Партньори:

Университетът „Аристотел” в Солун, Училище по икономика, Гърция
Български икономичски форум, България
Център за развитие на Област Пелагониа, Македония
Областна агенция за развитие на Ларнака и Фамагуста, Кипър
СОПД „Местна агенция за икономическо развитие – Разлог”, България
Община Дропул, Албания
Регионално обединение на Общините в Централна

Общ бюджет: 960 931,63 евро

Цели/Основни дейности: Създаване на международно сътрудничество за повишаване на предприемачеството в селските райони на пет Балкански страни, посредством специализирания модел „Интелигентно предприемачество”, който е основан на принципите за иновация, устойчив икономически растеж и увеличаване на благополучието чрез осигуряване на техническа, финансова и консултантска помощ за предприемачите, както и осигуряване на техническа помощ на публичните власти за техните управляващи и административни програми, за да могат да прилагат и изпълняват политика за първи стъпки в бизнеса, основана на принципите на интелигентната специализация. За местните власти и останалите ключови заинтересовани страни, проектът ще позволи достъп до ноу-хау, основан на ефективни методологии и инструменти за устойчиво развитие в селските райони. Това ще бъде постиганато чрез играждане на бизнес ориентирана международна мрежа и чрез прилагане на специализирания модел за развитие „Интелигентно предприемачество” с оглед на облекчаване на специфични структурни и социално – икономически предизвикателства.

Постигнати резултати: Оборудван Предприемачески център, в който се извършват консултации на нови и съществуващи предприемачи, във връзка с реализиране на бизнес идеите им или разширяване на предприятията им


“Заетост за по-добри условия на живот – ремонт на училищна сграда”

Име на проекта: “Заетост за по-добри условия на живот – ремонт на училищна сграда”

Финансираща институция: програма ФАР – Трансгранични инициативи за заетост

Водеща организация: Община Разлог, партньори са Община Калампаки (Гърция), а МАИР-Разлог осигурява Координатор и Технически сътрудник за изпълнението на проекта, както и офис.

Общ бюджет: 87 хил. Евро от който 82 хил. Евро за България.

Срок на изпълнение: януари 2007 г. – октомври 2007 г

Цели / основни дейности: Заетост за по-добър живот – Ремонт на част от СОУ “Кирил и Методий” гр. Разлог с осигуряване на заетост за 15 безработни лица чрез процедура за подбор на безработни; Помещенията се предоставят на Общински детски комплекс, планирани са културни и спортни дейности с участие на деца и младежи от Разлог и Калампаки, Гърция.

Постигнати резултати: Ремонтирани 6 класни стаи. Осигурен подходящ сграден фонд на Общински детски комплекс гр. Разлог. Осъществени дейности с трансграничен ефект. Придобиване на умения и трудови навици от 15 безработни лица


“Нови възможности за заетост и партньорство в пограничен регион Места”

Име на проекта: “Нови възможности за заетост и партньорство в пограничен регион Места”

Финансираща институция: “ФАР трансгранично сътрудничество, МРРБ

Водеща организация: Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, МАИР-Разлог е партньор.

Общ бюджет: 81 227 euro.

Срок на изпълнение:01.2006 г. – 30.12.2006 г.

Цели / основни дейности: Подобряване професионалните умения на млади специалисти с висше образование чрез нови знания и практически умения и придобиване на нова квалификация за успешна реализация на пазара на труда; изграждане на капацитет за разработване и управление на проекти по Структурните фондове на ЕС в регион Места и подготовка за изграждане на устойчиви публично-частни партньорства, които да определят приоритетите и основните проблеми на общините и разработват ефективни проекти за по-добро икономическо развитие и качество на живот с привличане на местни, национални и европейски средства.

Постигнати резултати: Обучени 20 безработни висшисти за разработване и управление на проекти по европейските фондове; разработени 14 проектни идеи и 8 проектни предложения, общински форум за представяне на проектните предложения.


“Места – Нестос – две държави, един регион, една туристическа дестинация.

Име на проекта: “Места – Нестос – две държави, един регион, една туристическа дестинация.

Финансираща институция: Програма ФАР ТГС България – Гърция.

Водеща организация: Бизнес инкубатор – Гоце Делчев и Търговско – промишлена палата Драма, Гърция, МАИР-Разлог е партньор.

Общ бюджет: 54116 euro.

Срок на изпълнение: 1.12.2005 г. – 30.10.2006 г.

Цели / основни дейности: Проектът съдейства за преодоляване изолираността на трансграничен регион Места – Нестос и стимулира икономическото развитие, чрез обединяване усилията на малките общности, публичния, неправителствения и частния сектор от двете страни на границата. Целите, които си поставят и изпълняват партньорите по проекта са: проучване на потенциала за предлагане на туристически продукти и услуги от двете страни на границата; систематизирана база данни за туристическите ресурси в региона; обучение на предприемачи и неправителствени организации за маркетинг в туризма и разработване на проекти; създадено сдружение за обслужване на туристи в двата региона.

Постигнати резултати: регистрирана регионална туристическа асоциация «Места-Нестос»; разработена маркетингова туристическа стратегия за развитие на трансграничния регион, обучени 45 представители на асоциацията и местните общини за организация на дейностите и работа с туристи; разработен уеб сайт; участие в национална и международна туристическа борса.


“Туристически калейдоскоп Еврорегион Места – Нестос”

Име на проекта: “Туристически калейдоскоп Еврорегион Места – Нестос”

Финансираща институция: “ФАР трансгранично сътрудничество, МРРБ

Водеща организация: БИ «Гоце Делчев», БЦ «Велинград», МАИР-Разлог.

Общ бюджет: 46 390 euro.

Срок на изпълнение:12.2004 г. – 30.10.2005 г.

Цели / основни дейности: преодоляване на изолираността на трансграничен регион Места-Нестос. Проектът има за цел обмяна на опит в областта на предлагането на туристически услуги

Постигнати резултати: Създаден е общ туристически пакет, включващ обекти от двете гранични области. Еврорегион Места – Нестос е представен в един регионален панорамен тур, и девет тематични тура. Създадена е и туристическа информационна система за регион Места – Нестос, обхващащ поречието на река Места в България и Гърция.


“Развитие и внедряване на регионален туристически продукт Места-Чепино”

Име на проекта: “Развитие и внедряване на регионален туристически продукт Места-Чепино”

Финансираща институция: “ФАР Аксес 2000”.

Водеща организация: БИ «Гоце Делчев», БЦ «Велинград», МАИР-Разлог.

Общ бюджет: 42 120 euro, МАИР-Разлог усвоява 6000 euro.

Срок на изпълнение: 2003 г. – 2004 г.

Цели / основни дейности: Регионът на Места-Чепино предлага една изключителна и съхранена природа всред изобилие от гори, реки и минерални извори, благоприятен климат за релаксация и лечение. Специфичната атмосфера и архитектура, вековната история и култура, запазени живи традиции, занаяти, фолклор карат всеки посетител да открие и съхрани нещо уникално. Проектът цели максимално да оползотвори наличните предпоставки, ресурси и усилия, като чрез обучение и подкрепа на предприемачеството в селския туризъм внедри туристически продукт с ефективен маркетинг – целенасочено промотиране и привличане на чужди туристи, което в същото време ще помогне да се достигне и по-добро качество на този вид услуга. Основна цел на проекта е да предложи завършен туристически продукт, който да се представя от обучени екипи на място с ефективен маркетинг и с подкрепата на професионални експерти.

Постигнати резултати: Създадени 6 групи за местна инициатива с 30 участници и обучени по програма LEADER+; създадена база данни за местни туристически продукти и атракции; 60 обучени на предприемачески умения в туризма; разработен туристически пакет «Географска мозайка» – 18 еднодневни тура, уикенд и 6-дневен тур в регион Места-Чепино; разработени промоционални материали, цветни брошури.


“Иновативни технологии и подобрено професионално обучение за производство и маркетинг на пресни плодове и зеленчуци – ФРЕЛЕКТРА”.

Име на проекта: “Иновативни технологии и подобрено професионално обучение за производство и маркетинг на пресни плодове и зеленчуци – ФРЕЛЕКТРА”.

Финансираща институция: програма Леонардо да Винчи на Европейския съюз.

Водеща организация: участници в проекта са партньори от България, Кипър, Гърция, Италия и Великобритания.

Общ бюджет: 22 700 euro, което е 78% от общата стойност на проекта.

Срок на изпълнение: 2002 г. – 2003 г.

Цели / основни дейности: изследване върху предварително подготвена фокус- група от местни фирми в областта на дървопреработването и мебелната промишленост, организиране на срещи и посещения на италиански предприемачи във фирмите от фокус групата.

Постигнати резултати: изследвани бяха предварително подготвена фокус- група от местни фирми в областта на дървопреработването и мебелната промишленост, организиране на срещи и посещения на италиански предприемачи във фирмите от фокус групата. Като бенефициент по проекта МАИР – Разлог участва в посещение за обмяна на опит в фирми, работещи на принципа на коопериране в сферата дървопреработването и лаборатории за изследване на качеството в мебелната промишленост.


“Идентифициране на зараждащи се индустриални клъстери”

Име на проекта: “Идентифициране на зараждащи се индустриални клъстери”

Финансираща институция: Програма CADSES-Interelect 2

Водеща организация: Международен проект с участието на Италия, България, Румъния и Унгария. Партньор от българска страна е фондация за развитие на предприемачеството, а МАИР-Разлог е партньор на същата организация на местно ниво.

Общ бюджет: 20000 лева.

Срок на изпълнение: 2004 г. – 2005 г.

Цели / основни дейности: изследване върху предварително подготвена фокус- група от местни фирми в областта на дървопреработването и мебелната промишленост, организиране на срещи и посещения на италиански предприемачи във фирмите от фокус групата.

Постигнати резултати: изследвани бяха предварително подготвена фокус- група от местни фирми в областта на дървопреработването и мебелната промишленост, организиране на срещи и посещения на италиански предприемачи във фирмите от фокус групата. Като бенефициент по проекта МАИР – Разлог участва в посещение за обмяна на опит в фирми, работещи на принципа на коопериране в сферата дървопреработването и лаборатории за изследване на качеството в мебелната промишленост.


“Създаване на Община Модел в Разлог”

Име на проекта: “Създаване на Община Модел в Разлог”

Финансираща институция: ПРООН

Водеща организация: Община Разлог. МАИР е партньор на Общината в разработване на проекта.

Общ бюджет: 225000 USD, като партньор МАИР – Разлог усвоява 8 500 USD.

Срок на изпълнение: 2001 г. – 2003 г.

Цели / основни дейности: Подобряване качеството на услугите за граждани чрез различни дейности като повишаване качеството на Интернет услугите, извършване на социологически проучвания и др.

Постигнати резултати: Като представител на гражданския сектор МАИР е институцията, чрез която се осъществява популяризиране на иновационния подход в работата с граждани.


 „Виртуален бизнес инкубатор за дървопреработващи МСП в регион Места”

Име на проекта: „Виртуален бизнес инкубатор за дървопреработващи МСП в регион Места”

Финансираща институция: Световната банка

Водеща организация: Партньори в проекта са Бизнес център “Места”, Камарата на дървопреработвателите и производители на мебели гр. Банско, общините от региона.

Общ бюджет: 48000 лева.

Срок на изпълнение: 1999 г. – 2000 г.

Цели / основни дейности: Целта на Проекта е създаване на сушилня с непрекъснат контрол при процеса на сушене на материала, гарантиращ качеството му след изсушаването.

Постигнати резултати: Създадена и изградена сушилня, която понастоящем се използва от малки и дървопреработващи фирми от региона. Това са фирми, които не притежават подобни системи за сушене на дървен материал и имат ограничени финансови възможности да построят собствени такива.


“Разширяване на възможностите за ускорен растеж на сектора на МСП в България”

Име на проекта: “Разширяване на възможностите за ускорен растеж на сектора на МСП в България”

Финансираща институция: ПРООН

Водеща организация: Проектът се управлява от консорциум с водеща организация германската фирма PNT Consult & Training GMBH, а бенефициенти  по проекта са БАРДА и Агенцията за малки и средни предприятия.

Общ бюджет: Сума по проекта усвоена от МАИР-Разлог е в размер на 15 000 euro.

Срок на изпълнение: 2001 г. – 2002 г.

Цели / основни дейности: Проектът има за цел да подпомогне създаването на по-добър климат за растежа на МСП, като съдейства за развитието на няколко институции – АМСП и членовете на БАРДА (сред които е и МАИР), които са основна част от инфраструктурата (държавна и неправителствена), осигуряваща информация, обучение и определя политика по отношение на сектора МСП в България.

Постигнати резултати: Подпомага създаването на по-добър климат за растежа на МСП, като съдейства за развитието на няколко институции – АМСП и членовете на БАРДА, които са основна част от инфраструктурата (държавна и неправителствена), осигуряваща информация, обучение и определя политика по отношение на сектора МСП в България.


“Създаване на дългосрочно трансгранично сътрудничество”

Име на проекта: “Създаване на дългосрочно трансгранично сътрудничество”

Финансираща институция: Програма “ФАР-Партньорство”

Водеща организация: Партньори по проекта са Асоциация за развитие “ЕТАР” при Търговско индустриалната камара в Атина, Фондация “Център за Европейски инициативи и изследвания в Средиземноморието” (CIREM), Барселона – Испания и МАИР гр. Разлог.

Общ бюджет: 195000 euro, МАИР усвоява 22 300 euro.

Срок на изпълнение: 1999 г. – 2001 г.

Цели / основни дейности: Главна цел на проекта е да засили функционирането на МАИР-Разлог чрез подобряване на нейната инфраструктура, връзки с бизнес информационни мрежи, обучение на нейния персонал, усъвършенстване на оборудването и създаване на бизнес възможности с партньори от Гърция и Испания.

Постигнати резултати: Проекта допринася за разумното използване на природните ресурси в региона чрез установяване на по-тясно сътрудничество между местните участници. Проекта също акцентира върху социално икономическите проблеми в региона като обучава повече от 60 безработни с цел да се даде възможност за алтернативна заетост.


“Подкрепа за управление на програми в рамките на ФАР КРЕДО”

Име на проекта: “Подкрепа за управление на програми в рамките на ФАР КРЕДО”

Финансираща институция: Програма “КРЕДО” на Европейския съюз

Водеща организация: МАИР е била част от този Проект като Наблюдаваща организация.

Общ бюджет: 6 700 euro.

Срок на изпълнение: 1999 г. – 2000 г.

Цели / основни дейности: Целите на програма “Кредо“ са били подобряване на съседските отношения и социалната стабилност в пограничните региони, както стимулиране сътрудничеството между тези региони и общностите от двете страни на границата и да допринесе за тяхното икономическо развитие.

Постигнати резултати: Програмата е помогнала за сближаване на местните и регионалните управленчески структури за разрешаване на общи проблеми и развитие на транс гранични стратегии и проекти. Задължения на МАИР-Разлог са били да ревизира всички проекти /два икономически и един екологичен/ на пограничния регион България – Македония и да осъществява финансов контрол.


 „Предпроектно проучване за създаване на трансграничен клъстер в мебелната и дървопреработваща промишленост”, BG 2004/016-782.01.02

Име на проекта: „Предпроектно проучване за създаване на трансграничен клъстер в мебелната и дървопреработваща промишленост”, BG 2004/016-782.01.02

Финансираща институция: Програма PHARE на ЕС

Водеща организация: МАИР-Разлог

Общ бюджет: 59 970,08 лв..

Срок на изпълнение: 12/дванадесет/ месеца – 1 декември 2006 г. – 30 ноември 2007 г.

Цели / основни дейности: Основните дейности, изпълняване съвместно с гръцки организации и предприятия са свързани с проучване на добри европейски практики и клъстерни модели, създаване на интерес и изграждане на капацитет за планиране и създаване на Трансграничен клъстер в мебелното производство като ефективен и конкурентноспособен модел, който да бъде устойчив и да подлежи на мултиплициране.

Постигнати резултати: Проведени са планираните обучения, семинари и работни срещи с участието на представители на 50 фирми от сектор „Дървопреработване и мебелна промишленост” в регион Места – Нестос. Подготвени са печатни и електронни издания, както и стратегия за българо-гръцки трансграничен клъстър. Проучени 50 фирми от района, 3 обучителни семинара по 40 участници, 2 семинара в Гърция с 60 участници от българска и гръцка страна, издадени книжка и брошура, сайт, подготвен каталог, доклад, стратегия.


«Предоставяне на квалификационна услуга – обучение на безработни лица в гр. Белица и гр. Разлог.»

Име на проекта: «Предоставяне на квалификационна услуга – обучение на безработни лица в гр. Белица и гр. Разлог.»

Финансираща институция: програма ФАР – Трансгранични инициативи за заетост

Водеща организация: Международната банка за възстановяване и развитие, Програма АУПТ. По бюджетна линия за заемно споразумение BUL#4681; Световна банка; Проект Социални инвестиции за насърчаване на заетостта; Компонент 2-БИАППТ

Общ бюджет: 37 491,04 лв.

Срок на изпълнение: 12 декември 2006 г. – 12 декември 2007 г.

Цели / основни дейности: Обучение по професия „Мебелист”, специалност „Мебелно производство”, 300 учебни часа, за 24 безработни лица, които да придобият основни теоритични знания и необходими практически умения за справяне със задължения по длъжностна характеристика в реална работна среда.

Постигнати резултати: Обучени 21 безработни лица, 7 от тях назначени с трудови договори в местни фирми.


 „Интегрирана програма за подобряване на уменията на човешките ресурси в модния сектор и улесняване на мобилността на работниците в трансграничния регион – умения в модата” Skills in Fashion

Име на проекта: „Интегрирана програма за подобряване на уменията на човешките ресурси в модния сектор и улесняване на мобилността на работниците в трансграничния регион – умения в модата” Skills in Fashion

Финансираща институция: Структурните фондове на ЕС (ЕФРР) по приоритетна ос 3.1: на програма Европейско Териториално Сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.

Водеща организация: SEPEE-Гърция, партньор МАИР-Разлог

Общ бюджет: 583 711.25 евро

Срок на изпълнение: 24 /двадесет и четири/ месеца.

Цели / основни дейности:

Създаване на електронна база данни/ информационен център.

Създаване на мрежа за консултации в полза на служителите.

Увеличаване на професионалните възможности за подобряване на уменията на човешките ресурси.

Организиране на семинари за обучители на възрастни за идентифициране на потребностите от умения качества и система за сертифициране на уменията.


Име на проекта: „Алтернативен туризъм между четири планини в България и Македония”

Финансираща институция: Програма PHARE „Добросъседство”, България – бивша Югославска Република Македония

Водеща организация: МАИР-Разлог, партньор е Община Пробищиб.

Общ бюджет: 57 841,53 евро.

Срок на изпълнение: 15 /петнадесет/ месеца.

Цели / основни дейности:

Основната цел на проекта е да спомогне за икономическото развитие, като създава международни контакти за представители на двете страни, така че частниците да имат възможност да споделят опит и информация в областта на туризма.

Проектът предвижда разработване и функциониране на „Информационно и консултантско туристическо бюро” към МАИР-Разлог, което ще работи в помощ на занимаващите се с туристически бизнес, като им предлага следните услуги:

Специализиране консултантска помощ – бизнес планиране, маркетинг и мениджмънт;

Информация за възможности за финансиране, подготовка и управление на проекти в сферата на туризма;

Разработване и внедряване на туристически атракции, маршрути и пакети;

Реклама на местни доставчици на туристически услуги – оферти, рекламни материали, интернет реклама, идеи за подобряване и разнообразяване на услугите, бизнес договори;

Разработен  уеб сайт – www.fourmount.org, като виртуален информационен център на български, македонски и английски език.

Разработени туристически пакети, на база регионалната специфика на местата за настаняване и хранене, природни и исторически забележителности в Разлог и Пробищип. Пакетите са предложени както на бенефициентите, така и на туристически агенции за популяризиране и реклама на регионите като туристически дестинации.

Издаден каталог – печатно издание с пълна информация за трансграничния регион, което може да бъде използвано както за информация от клиентите, така и за реклама.

Постигнати резултати:

Повишен капацитет на местните фирми, предлагащи туристически услуги. Повишена информираността на клиентите за туристическия потенциал на региона. Подобрено  качество на туристическите продукти.


 „SME Pipline – Създаване на проектова линия за развитие на МСП”

Име на проекта: „SME Pipline – Създаване на проектова линия за развитие на МСП”

Финансираща институция: Структурните фондове на ЕС (ЕФРР) по приоритетна ос 3: Конкурентоспособност и човешки ресурси на програма Европейско Териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.

Водеща организация: КЕРА-Гърция, партньор МАИР-Разлог

Общ бюджет: 467,700.00  евро

Срок на изпълнение: 24 /двадесет и четири/ месеца.

Цели / основни дейности:

Проектът има за цел укрепването и насърчаването на предприемачеството в България и Гърция чрез усвояването на проекти и програми за малки и средни предприятия, финансирани от европейски и национални средства посредством оперативни програми (ОП), като ОП “Конкурентоспособност”, ОП “Цифрова конвергенция”, както и регионални оперативни програми. Освен това, проектът има за цел да се създаде набор от проекти за модернизацията на малки и средни предприятия чрез използването на IT системи. Проектът ще бъде разработен посредством обмен на добри практики, които се прилагат в двете страни-партньори в проекта, както и изследването на други успешни практики.

Както Гърция, така и България са страни-членки на ЕС, изправени пред много общи проблеми. Освен това са страни съседки, които работят за постигане на целите, заложени в Лисабонския Договор и прилагат сходни оперативни програми. Още повече, че има много малки и средни предприятия, работещи в България, които представляват интерес за гръцката страна и това  прави проекта по-полезен и за двете страни.

Основната цел е да се създаде серия от проекти, насочени към малките и средни предприятия в България и Гърция, с крайна цел засилването на бизнеса и конкурентоспособността на икономиката на двете страни.

Цели на проекта:

 • Идентифициране на нуждите на малките и средни предприятия в избраните региони на проекта от двете страни на границата.
 • Информирането на предприемачите относно проучването и идентифицирането на възможности, произтичащи от изпълнението на оперативни програми.
 • Информирането на предприемачите, относно прилагането на информационни системи в бизнеса си.
 • Разпространение на добри практики и опит, които ще бъдат вписани в проекта и ще бъдат взети под внимание от изготвящите  политики, относно осъществяването на програми и проекти за насърчаване на предприемачеството в много тематични области, като например (без това да е пълния им списък):
 • Насърчаване на създаването на иновативни малки и средни предприятия (МСП).
 • Насърчаване на МСП в прилагането на IT системи.
 • Насърчаване на сътрудничеството между изследователските институти, университетите и малките и средни предприятия за разработване на нови продукти и услуги.
 • Привличането на чуждестранни инвестиции.
 • Насърчаване износа на предприятията.
 • Подобряване на инфраструктура за привличане на туризъм от високо ниво и също така алтернативен туризъм.
 • Мобилизирането на определени групи от населението (младежи, жени, роми, многодетни семейства и т.н.), за развитието на предприемаческа дейност.
 • Развитието на бизнесинфраструктура(технологични и индустриални паркове, бизнес инкубатори).
 • Мобилизирането на предприятията, така че да придобият повишена екологична ангажираност.


Проект: “Подкрепа за управление на програми в рамките на ФАР КРЕД”

Програма “КРЕДО” на Европейския съюз е програма за развитие на граничните региони в Централна и Източна Европа. Целите на програма “Кредо “са били подобряване на съседските отношения и социалната стабилност в пограничните региони, както стимулиране сътрудничеството между тези региони и общностите от двете страни на границата и да допринесе за тяхното икономическо развитие. Програмата също така е помогнала за сближаване на местните и регионалните управленчески структури за разрешаване на общи проблеми и развитие на  транс гранични стратегии и проекти. МАИР е била част от този Проект като Наблюдаваща организация. Нейните задължения са били да ревизира всички проекти /два икономически и един екологичен/ на пограничния регион България – Македония и да осъществява финансов контрол.

Като наблюдаваща организация МАИР-Разлог получава сумата от  6 700 euro.

Период на изпълнение: 1999 г. – 2000 г.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top