– За МАИР Разлог

За нас

Местна Агенция за Икономическо Развитие-Разлог

В сдружението членуват общини, юридически и физически лица от поречието на р. Места. Особено важна е съвместната дейност на МАИР-Разлог и другите местни институции – общини, читалища, Бюро по труда, училища, както и партньорството с бизнеса, при осъществяване на проекти и инициативи, водещи до икономически растеж, заетост, повишаване качеството на живот.
Самостоятелната дейност на МАИР-Разлог е свързана с разработване на образователни програми, организиране и провеждане на семинари, курсове за професионално обучение; разработване и реализация на проекти, партньорско участие в международни проекти по линия на Европейския съюз, Ноу Хау Фонд, Международна Организация на Труда и други.
МАИР–Разлог е и една от доказалите се институции в областта на професионалното обучение и образование на регионално ниво. Центърът за професионално обучение към СОПД “Местна агенция за икономическо развитие-Разлог”, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение, предлага специализирана професионална подготовка: обучения за придобиване на професионална квалификация, английски език (всички нива), компютърно обучение с лиценз от Microsoft, обучения по ключови компетентности и др.
МАИР-Разлог е член на Национална мрежа за бизнес развитие (НМБР) от нейното създаване досега. Асоциация “Национална мрежа за бизнес развитие” обединява бизнес центрове, бизнес инкубатори и агенции за развитие, на територията на над 90 общини в страната. Асоциацията разработва стратегии и осъществява проекти за подкрепа на бизнеса и създаване на нови работни места.

Нашите партньори


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие /ЕФРР/ и от националните фондове на участващите страни в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 - 2020”

The project is co-financed by the European Regional Development Fund /ERDF/ and by the national funds of the participating countries in the INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014 - 2020" Cooperation Programme

Back to top