– Бъдещи Проекти

Бъдещи проекти

Визията  за следващите десетилетия която определя на нашата дейност е търсене и участие в програми, които да допринасят висок жизнен стандарт и конкурентноспособна, нисковъглеродна икономика. Да разработва и внедрява иновации във всеки сектор на икономиката, адаптирайки се към променящия се свят чрез своето високообразовано, креативно, солидарно и здраво общество. То представлява плодородна почва за идеи и притегателна сила за инвестиции и човешки капитал. Уникалните културни и природни дадености на региона се оползотворяват отговорно и устойчиво. Да са интегрирани помежду си и със света посредством високоскоростни пътни и оптични връзки, утвърждавайки мястото на страната като кръстопът на идеи и блага в Европа и отвъд. Българският гражданин играе активна роля в бъдещето на своята държава, има богати възможности за личностно и професионално развитие и живее в справедливо и толерантно общество, в което гласът му се чува.

Нашите партньори

Back to top